top of page

DESIGN AV LAGER OCH LAYOUT

Sammanfattning

Vid köp av denna tjänst får kunden ett ur logistisk synvinkel komplett utarbetat förslag på en

ny lagerbyggnad, utbyggnad eller annan större förändring inklusive planer för layout, processer och utrustning. Designarbetet genomsyras av en strävan mot den logistiskt mest effektiva lösningen med lägst totalkostnad som bäst passar kundens behov och förutsättningar.

Resultaten som kunden erhåller utgör ett mycket gott underlag för kundens nästa steg mot en ny lösning som ofta innebär upphandling av t ex byggnad, lagerinredning och manuell eller automatiserad materialhanteringsutrustning.

Fresh-3D-Warehouse-Layout-Top-View.jpg

Nedan följer en utförlig beskrivning av ett exempel på vad tjänsten kan innehålla,

för de som vill veta mer.

Inledning

Några av de vanligaste anledningarna till att kunder hör av sig till Sim Logistics

och behöver hjälp är att:

- de har beslutat bygga ett nytt lager men vet inte vilka dimensioner lagret bör ha, hur det ska utformas och placeras på tomt samt hur layout och processer ska se ut.

- de har beslutat att bygga ut sitt befintliga lager men vet inte hur det på bästa sätt ska utformas och införlivas med befintlig verksamhet.

- de är av olika anledningar inte nöjda med lösning och layout i deras befintliga lager men vet inte vilka förändringar som med säkerhet förbättrar situationen.

I samtliga fall kan vi hjälpa kunden genom att tillsammans genomföra en utredning som följer vårt utarbetade och framgångsrika tillvägagångssätt för att ta sig an denna typ av utmaningar. Resultaten från utredningen ger kunden svar på deras frågor och den hjälp de behöver.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Ritning med lagerlokal.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Översiktsbild lagerlokal.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Helikoptervy över lager och layout.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Skiss över lager och layout gjord i simuleringsprogram.

Ett projekt som rör dimensionering och design av ett nytt lager eller utbyggnad av ett befintligt innehåller alltid någon form av dataanalys för att få rätt underlag till designdelen. Ni kan läsa mer om analys av internlogistisk verksamhetsdata här.

 

Begränsningar och konceptuella förslag

Inför designdelen är det viktigt att utöver all dimensionerande och verksamhetsspecifik data samt krav på den nya lösningen även ha full koll på de begränsningar som många gånger finns. Vad gäller tomt och byggnads placering finns en rad faktorer med eventuella begränsningar som kan påverka lösning och logistik och därför måste tas i beaktande t ex:

- Storleken på tomten

- Tillåten area och höjd för byggnation enligt detaljplan

- Tillåtna avstånd från byggnad till tomtgräns

- Placering av befintliga och / eller planerade tillfartsvägar

- Placering av medie- (avlopp, vatten, it) och elledningar i både mark och luft

- Markens bärighet

- Tomtens lutning och vattenavrinning (underliggande vattenansamlingar)

- Dagvattensystems upptagningskapacitet

- Brandskyddsmyndighets åtkomst till byggnaden

- Väderförhållanden med vanligaste vindriktning

- Solgång och skuggrisk (vid höga automatlager och närliggande grannfastigheter / privat egendom)

- Rangergård för uppställning och parkering av lastbilar och växelflak, ankörning till portar samt eventuell lagring av gods

Detaljkunskap kring de mer anläggningstekniska faktorerna ligger utanför Sim Logistics expertis. Det är därför bra om kunden inför ett projekt som detta har etablerat kontakt med kommunen gällande detaljplansfrågor och en byggkonsult eller liknande gällande frågor som rör mark, bygg och anläggning.

I denna tidiga del av projektet är tillgång på bra ritningar över tomt och detaljplan samt befintliga byggnader vid utbyggnation ett måste.

Utifrån verksamhetens behov, krav, dimensionerande data samt yttre förutsättningar och begränsningar utarbetas grova lösningsförslag på konceptuell nivå med lagerbyggnads form och placering på tomt.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Översiktsbild med tomter och byggnader.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Flygfoto med tomt, lagerlokal och utbyggnadsplaner.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Skiss visandes tomtgräns, lagerlokal och utbyggnadsplaner.
Byggnad och logistik

Efter eventuell utgallring av de förslag som anses mest intressanta att gå vidare med tar nästa fas vid där lösningsförslagen designas alltmer i detalj. Nu beaktas utöver de initiala även följande exempel på faktorer som kan påverka lagerlogistiken:

- Godsflöden till och från samt genom byggnad.

- Byggnadskonstruktion (här diskuteras på övergripande nivå påverkan från t ex stål-/betongstomme, tak och takstolar, golv- och väggmaterial):

 Initiala byggnadsmått (längd, bredd höjd) som kan komma att ändras i senare skede

pelar- och pelarradsavstånd

takstolsindelning

taklutning och balkspann

- Snöfickor

- Fri inre höjd under takstol utifrån tillåten och önskvärd bygghöjd samt takstolslutning och -dimensioner.

- Antal portar för lossning och lastning av gods samt deras placering.

- Port med ramp till och från gård.

- Placering av godsspår och lastkaj samt deras längd.

- Placering av cistern för sprinklervatten.

- Skärmtak

Lagerlayout

Vid det här laget har ett eller flera lösningsförslag designats innehållandes en logistisk plan för godsflödet till, från och genom fastigheten, lagerbyggnads ungefärliga utformning och grova dimensioner samt dess placering på tomten.

Nästa naturliga steg är att detaljdesigna lagerlayouten. Också här tas en rad faktorer i beaktande:

- Först och främst den övergripande logistiska planen för det tänkta godsflödet till, från och genom fastigheten.

- Lämpliga lagringstyper för olika grupperingar av gods med olika fysik, flöde och frekvens samt hanteringsbehov.

- Dimensionering av respektive lagringstyp med antal platser av respektive platstyp utifrån genomförd dataanalys.

- Lämplig hanteringsutrustning utifrån godsets fysik, flöde och hanteringsbehov samt dess påverkan på placering av lagerinredning.

- Automationsutrustning för hantering och förflyttning av gods.

- Placering av lagringstyper och gods utifrån godsets volymflöde och hanteringsfrekvens.

- Entresolplan

- Nivå på systemstöd

övriga ytbehov som t ex.:

- Lagerkontor

- Avfall

- Lösa lastbärare

- Godsmottagning

- Avgående gods

- Värdeadderande tjänster

- Packning

- Truckgångar

- Truckladdning och parkering

- Chaufförutrymmen

- Paus-/lunchrum, omklädningsrum, toaletter och dusch

- Crossdocking / omlastning

 

Denna del resulterar i dimensioner för layout och lagerinredning på decimeter och centimeter när. Ibland gör det att tidigare mer grovt framtagna dimensioner för byggnad nu behöver justeras.

Det eller de förslag som anses mest intressanta modelleras i 3D visualiseringsverktyg för en tydlig och gemensam bild som minskar risken för missförstånd och är lättare att kommunicera internt och externt. Läs mer om 3D visualisering här.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Skiss över befintligt lager med planerad utbyggnad och layout.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Skiss över tomt med planerad lagerbyggnad och layout.
Logistikkonsult - Sim Logistics - CAD ritning med 3D modellerad produktions- och lagerbyggnad samt laster och utrustning vid flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - 3D modellerad produktions- och lagerbyggnad med lagerlayout, laster och utrustning i simuleringsprogram.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Flygfoto med 3D modellerade lagerbyggnader i simuleringsprogram.
Färdiga förslag

Nu är ett eller flera lösningsförslag färdiga gällande ny eller utbyggd lagerbyggnad med tillhörande layout och processer för godsflöde som matchar verksamhetens behov.

 

Många gånger önskar nu kunden gå vidare till en djupare analys av vad förslaget/-en innebär gällande resursbehov i form av bemanning och hanteringsutrustning, körisk, flödeskapacitet och operativa kostnader. Detta kan på grov nivå göras i en SWOT analys med antaganden och överslagsberäkningar eller betydligt mer träffsäkert med hjälp av flödessimulering i avancerade simuleringsprogram. Hur det senare alternativet går till beskrivs under 3D visualisering och simulering.

Ring +46 761 618384 eller maila info@simlogistics.se

för mer information eller bokning av möte!

bottom of page