top of page

FÖRSTUDIER OCH
ANALYSER

Sammanfattning

Genom en förstudie eller analys utförd av Sim Logistics får kunden en genomgång och tydlig sammanställning av läget i den aktuella verksamheten. Många gånger kombineras och sammanställs data på ett för kunden nytt sätt. Resultaten kan ge kunden bättre kunskap om deras verksamhet, stärka dem i deras uppfattning eller ge dem nya infallsvinklar.

Sim Logistics får en bättre uppfattning och kunskap om verksamheten vilket möjliggör för oss att:

- Identifiera var förbättringspotential finns.

- Ge konkreta förslag på förbättringsåtgärder på lång och kort sikt.

- Vid behov rekommendera djupare analyser inom något område.

Nedan följer två exempel med utförliga beskrivningar på vad som kan ingå i en förstudie,

för de som vill veta mera.

Exempel 1:
Analys av verksamhetsdata
(lagerlogistik)

Inledning

Gemensamt för den stora majoriteten av de uppdrag som Sim Logistics utför är att de innehåller en tidig del med någon form av insamling och analys av logistisk verksamhetsdata.

Då varje kund, verksamhet och uppdrag är unikt behöver den generellt applicerbara erfarenhet och kunskap som vi besitter kompletteras med uppdragsspecifik kunskap rörande kundens internlogistik. Detta görs genom besök i kundens verksamhet, intervjuer med ansvarig personal samt insamling och analys av internlogistisk verksamhetsdata.

 

Logistikkonsult - Sim Logistics - Truckgång med konventionella pallställage vid rundvandring under förstudie.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Motviktstruck med extra lågt stativ för lossning och lastning av järnvägsvagnar och container.

Dataanalys utförs sällan som en fristående tjänst utan ingår oftast i Behovsanalysen i t ex följande typer av uppdrag:

- Dimensionering och design av lager och layout.

- Utvärdering av lagerlokaler inför flytt av lager.

- Utvärdering av 3PL leverantörer vid upphandling av tjänster.

- Effektivisering av befintlig internlogistik.

- Flödessimulering genom lager och/eller produktion.

 

Anledningar till dataanalys

Anledningarna för oss att skaffa bättre kunskap kring kundens internlogistiska data är ofta flera:

- att få erforderlig och detaljerad insikt i verksamheten för att kunna fortsätta arbetet mot att ge värdeadderande råd och rekommendationer.

- att verifiera muntligt insamlade uppgifter. Kundens uppfattning kan grunda sig på inaktuella uppgifter eller i värsta fall vara felaktig.

- att få fram ren fakta och statistik t ex rörande kapacitetsbehov som kan användas vid dimensionering av lösningsförslag.

- att genom resultaten tillföra kunden större kunskap och förståelse kring sin internlogistik för att möjliggöra bästa framtida beslut och verksamhetsstyrning.

 

Logistikkonsult - Sim Logistics - Uppställningsyta på lager vid rundvandring under förstudie.
Kundens kompetens och tillgången till data

Tillgången på efterfrågad grunddata kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika kunduppdrag. I vissa fall finns stora mängder av data samlad hos någon eller några i personalen eller utspridd i ett stort antal Excelfiler. I andra fall finns grunddata och till och med sammanställd sådan lätt tillgänglig i ett avancerat lagerstyrningssystem (WMS). Arbetsinsatsen för Sim Logistics att få fram efterfrågad data skiljer sig naturligtvis rejält åt i dessa båda exempel.

Ibland har kunden mycket bra koll och hög egen kompetens kring sin internlogistik och ibland mindre bra, kanske för att man tidigare inte prioriterat detta område. Det är vanligare att Sim Logistics arbetar med det senare exemplet då dessa kunder oftare söker hjälp samt att vi här lättare kan tillföra värde genom vår erfarenhet och kompetens. Vi arbetar dock även med mycket kompetenta kunder då vi även i dessa fall kan addera värde. T ex genom användandet av avancerade visualiserings- och simuleringsverktyg i analyser, verktyg som kunder sällan har tillgång till och kompetens i själva.

Exempel på resultat från dataanalys

Vilka data är det då vi önskar få fram och varför? Detta skiljer sig naturligtvis åt mellan olika uppdrag men några vanliga exempel är:

- Max- och medellagernivå samt det senare måttets variation över tid. Används vid design av lagerlayout för val av lämplig lagringstyp och layoutlösning samt för att dimensionera lagringskapacitet.

 

Logistikkonsult - Sim Logistics - Resultat från förstudie och analys granskas noga.

- Frekvensklass och godsflöde. Försäljningshistorik används till frekvensanalys och för att beräkna godsflöden. Frekvensklass kombinerat med lagersaldo hjälper oss dimensionera och placera zoner för gods som hanteras olika frekvent. Godsflödena används vid val av lämplig lösning, design av layout samt beräkning och simulering av lämplig hanteringskapacitet.

- Täcktid. Utifrån medellagersaldo och försäljningshistorik analyseras vid behov täcktiden per artikel. Tillsammans med senaste och eventuellt första försäljningsdatum kan artiklar med onödigt höga saldon identifieras som underlag för nedjustering av eventuella säkerhetslager, inköpsnivåer och/eller utskrotning.

- Antal ankommande och avgående transporter per tidsenhet som t ex lastbilar eller tågset med godsvagnar samt lossnings- och lastningstid. Används för att dimensionera t ex lastkajer, antal portar, godsspår och gårdsytor. Kombinerat med beräknat godsflöde kan även ytor för uppställning av lossat gods eller som ska lastas dimensioneras.

- Befintlig lagringskapacitet. Antal lagerplatser per lagrings- och platstyp.

 

Logistikkonsult - Sim Logistics - Många portar och en vit lastbil vid en lagerlokal.
Grunddata som kan behövas

För att kunna få fram efterfrågad data enligt ovan krävs samtlig eller delar av följande grunddata:

- Artikelregister innehållandes t ex:

Artikelnummer

Artikelbenämning

Vikt och dimensioner (längd, bredd, höjd) per försäljnings och/eller lastenhet

Antal per lastbärare

Lasttyp (t ex hög/låg; pall / halvpall / kartong etc.)

Varugrupp

Artikelgrupp

Speciella krav/egenskaper t ex farligt gods, extra tungt, stöldbegärligt etc.)

Status (aktiv, utgången, vilande etc.)

- Försäljningshistorik i form av orderrader 1 år bakåt eller annan lämplig tidsperiod innehållandes:

Ordernummer

Orderradsnummer

Artikelnummer

Antal beställda

Orderdatum

Leveransdatum

 

Logistikkonsult - Sim Logistics - Insamling av verksamhetsdata till förstudie och analys.

- Försäljningsprognos. Hur bedöms försäljningen av lagerförda artiklar öka eller minska fram till aktuellt uppdrags eventuella scenarioår. Vid behov differentierat efter sortiment eller annan lämplig indelning.

- Saldo eller lasthistorik, t ex ett momentansaldo per den sista dagen i varje månad ett år bakåt eller annan lämplig tidsperiod.

- Lageromsättningshastighet (LOH). Om kunden har försäljningshistorik och LOH per artikel men inte saldohistorik kan medellagernivån istället beräknas. LOH kan också användas för att laborera med påverkan på framtida lagringsbehov utifrån ändrad LOH.

- Uppdragshistorik. I de fall kunden använder ett avancerat lagerstyrningssystem (WMS) kan i vissa fall historiken över utförda uppdrag användas för analys och ge en detaljerad bild över interna godsflöden och aktiviteter på lagret.

Ring +46 761 618384 eller maila info@simlogistics.se

för mer information!

 

bottom of page