top of page

Uppdragshistorik -
Magnus Jarnekrantz

I samtliga uppdrag nedan har Magnus agerat som både projektledare, utredare och rådgivare eller i någon av rollerna.

2021-2022 – Statlig myndighet – Stockholm

Sammanställning av lagrings- samt övriga verksamhetsbehov gällande ny centraliserad lagerenhet. Dimensionering och utformning av konceptlösning med detaljerat exempel på nytt centrallager med layout, materialflöden, processer och lagerinredning. 3D modellering för tydlig visualisering av lösningsförslag. Framtagning av grovt budgetestimat för investering.

Uppdraget föregicks av en omfattande säkerhetsprövning. Sim Logistics får ej ange vilken myndighet uppdraget rörde.

2021-2022 – Thule Group – Huta Szklana – Polen

Analys, beräkning samt uppräkning av godsflöden och lagringsbehov till 3 dimensionerande scenario-år. Dimensionering och utformning av konceptlösning med lagerutbyggnad, Clad rack ASRS, placering av nya byggnader på tomt samt lagerlayout med materialflöden, processer, automationsutrustning och lagerinredning. 3D modellering med viss animering för tydlig visualisering av lösningsförslag. Framtagning av budgetestimat för investering. Thule Group använder resultaten som del i upphandlingsunderlag för skarpa offerter och därefter slutligt beslut om genomförande.

2021 – Mimab – Göteborg

Utredning av problemställningar i kundens containerflöden till och från deras terminaler genom detaljerade djuplodande analyser av verksamhetsdata. Förslag och rekommendationer till åtgärder utifrån analysens slutsatser.

Beräkning av lagringsbehov samt sammanställning av lagringskapacitet i kundens två viktigaste terminaler. Jämförelse och analys av beräknat lagringsbehov och befintliga layouters lagringskapacitet. Dimensionering och utformning av nya terminallayouter med bättre matchning mellan behov och kapacitet.

2021 – Nimbus Group – Lugnås

Behovsberäkning av prognostiserat lämpligt antal lagerplatser i pallställ och hyllor för olika laststorlekar. Resultaten användes sen vid utformning av layoutförslag till nyinköpt grannfastighet. Dimensionering, utformning och visualisering av layout i 3D modelleringsprogram. Jämförelse och utvärdering av fastighetens möjliga lagringskapacitet kontra beräknat lagringsbehov.

2021 – Occlutech – Helsingborg

Kartläggning och analys av materialflöden genom lager och montering i kundens befintliga anläggning. Behovsberäkning av prognostiserat lämpligt antal lagerplatser i pallställ och hyllor för olika laststorlekar. Resultaten användes sen vid utformning av en ny layout i befintlig byggnad med utökad verksamhetsyta. Dimensionering, utformning och visualisering av layout i 3D modelleringsprogram.

2020 – NMC Cellplast – Kinnahult/Malmö

Kartläggning, analys och visualisering av process och materialflöden från råvarulager via produktion till färdigvarulager.

2020 – Fresh – Växjö

Kartläggning och analys av materialflöden genom lager och produktion i kundens befintliga anläggning samt visualisering av dessa. Behovsberäkning av lämpligt antal platser i pallställ och hyllor för olika laststorlekar. Resultaten användes sen vid utformning av layout i ny byggnad som kunden beslutat flytta sin verksamhet till. Utformning och visualisering av layout i 3D modelleringsprogram.

2020 – CH Square – Ulricehamn

Grov utformning av lagerlayout samt 3D visualisering av layout och lagerbyggnad som stöd åt kunden i dennes säljprocess av ett antal nya lagerprojekt.

2020 – Network Logistics – Malmö 

Detaljerad analys av lagringsbehov och materialflöden inför en planerad hopslagning av två lager samt flytt till ny lokal. Behovsberäkning av antal lådor i Autostore anläggning. Dimensionering och utformning av layout med materialflöde, processer och utrustning. 3D visualisering av lösnings-förslag. Typ av gods; Skönhetsprodukter på kartong och pall, butiksinredning, brandfarligt gods.

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är Nordens ledande distributör inom make-up, doft, hud- och hårvård.

 

 

2019–2020 – Tarkett – Ronneby 

Deltagande i framtagning av Tarkett 4.0 - kundens vision för framtida effektiv internlogistik vid deras anläggning i Ronneby. Data- och behovsanalys, kartläggning av materialflöden, dimensionering och utformning av nya rå-, mellan- och färdigvarulager. Framtagning av lösningskoncept med materialflöden, hanterings- och automationsutrustning, lagerinredning, 3D modell, layoutplaner samt grov kostnadsbild. Typ av gods; Jumbo rolls, 2–4 m långa golvrullar, golvtillbehör på pallar.

 

 

2019–2020 – DS Smith Packaging – Värnamo 

Förstudie inför eventuell upphandling av WMS (Warehouse Management System) för installation i kundens 8 geografiskt utspridda lagerlokaler. Sammanställning och rangordning av funktionskrav i kravspecifikation. Framtagning av förfrågansunderlag som skickades till 4 WMS leverantörer. Insamling och sammanställning av leverantörernas svar och budgetofferter. Undersökning av de ekonomiska förutsättningarna utifrån ROI- och olika investeringskalkyler. Sammanställning och presentation av beslutsunderlag.

 

 

2019 – AkkaFRAKT – Malmö 

Utredning för effektivare hantering och utnyttjande av ytor samt antal portar och deras placering i terminal. Analys och beräkning av godsflöden och lagringsbehov. Design av layout. 3D visualisering av lösningsförslag. Typ av gods; Blandat.

 

 

2019 – GKN ePowertrain – Köping 

Framtagning av beslutsunderlag inför planerad ombyggnation av kranlager. Analys och beräkning av godsflöden till och från kranlager för godspallar för användning i simuleringsmodell. 3D flödessimulering för analys av ombyggnations- och ny logiks påverkan gällande maximal flödeskapacitet utan köbildning. Framtagning av tröskelvärden för köbildning vid olika in- och utflöden. 3D visualisering och animering. Typ av gods; Bilkomponenter på EUR pallar med 1-4 pallkragar.

 

 

2019 – DS Smith Packaging – Malmö 

Dimensionering och utformning av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning inför flytt till ny lagerbyggnad. Analys och beräkning av godsflöden och lagringsbehov. 3D visualisering av lösningsförslag. Typ av gods; Wellpapp produkter och tillbehör på 1-4 pallar.

 

 

2018–2019 – Network Logistics – Landskrona 

Analys och beräkning av godsflöden och lagringsbehov. Dimensionering och utformning av ny byggnad för lager och produktion, placering av byggnad på tomt, samt design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. 3D visualisering av lösningsförslag. Typ av gods; Råmaterial och förpackningar på pallar.

 

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är ett företag som producerar förpackningar till främst livsmedelsindustrin.

2018 – Network Logistics – Helsingborg 

Analys och beräkning av godsflöden och resursbehov i distributionscentral. Design av lösning kring metodik för uppställning och plockning av gods från vagnar samt layout. 3D visualisering av lösningsförslag. Typ av gods; Vagnar med hyllplan för löslastade växter eller i tråg.

 

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är en av Nordens största butikskedjor för inne- och uteväxter.

 

 2018 – Consafe Logistics – Lund

 Ett mindre uppdrag: Framtagning av underlag för kunden att bedöma logik och rimlighet samt vilka krav som ställs på funktionalitet och kapacitet i deras WMS/WCS (Warehouse Management System/Warehouse Control System) inför slutkunds automationsplaner. Beräkning och analys av 1,8 miljoner plockrader i QlikView.

 

2018 - Network Logistics - Iggesund

Utvärdering av olika förbättringsförslag i kundens lagerlogistik. Insamling, beräkning och analys av verksamhetsdata för utformning av en alternativ lagerlayout samt framtagning av indata till simuleringsmodell. 3D-flödessimulering för att erhålla resursbehov i form av bemanning och utrustning samt flaskhalsanalys. Typ av gods; Pappersrullar samt pappersmassa på pallar, kassetter för interntransport av pappersrullar och lastning på båt.

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är ett av Sveriges största pappers-, massa- och virkesföretag.

2017-2018 - Thule Group - Huta, Polen

Ett expansionsprojekt av kundens befintliga DC vilket Magnus varit med och dimensionerat och utformat några år tidigare. En behovsanalys utfördes samt dimensionering och utformning av en lämplig lösning som matchar de funna behoven. Ett par alternativa lösningar som syftade till den mest kostnadseffektiva interna logistiken och högsta lagringskapaciteten utformades och visualiserades med 3D-layout program. Flödessimulering utfördes för att få en bild av de framtida behoven av personal- och materialhanteringsutrustning samt körisk. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med lastutrustning för bilar.  

Utbyggnaden kommer att uppföras under 2018 enligt resultaten och planerna i projektet och kommer att vara i full drift i början av 2019.

2017 - Network Logistics - Alvesta

Design och utvärdering av olika förbättringsförslag i kundens lagerlogistik. Utformning av en alternativ lagerlayout. 3D-flödessimulering för att erhålla resursbehov, kostnader för bemanning och utrustning samt flaskhalsanalys. Typ av gods: Kartonger och pallar med biltillbehör.

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är ett ledande grossistföretag inom biltillbehör på den nordiska marknaden.
 

2017 - Network Logistics - Jönköping

Ett mindre uppdrag: 3D-modellering och visualisering av en lagerbyggnad och design av en exempellayout.

Magnus arbetade som underkonsult för Network Logistics. Slutkunden är ett stort svenskt fastighetsbolag.
 

2015–2016 - Green Cargo - Göteborg  

Ett ÅF Partner projekt. Utvärdering av en alternativ terminalbyggnad för lagring och omlastning av pappersrullar och -massa från järnvägsvagnar och lastbilar till 20/40 fots container. Förstudie och analys av lagerlogistik och lagringsbehov. Design av lagerlayout. 3D flödessimulering för analys av resursbehov och kostnader för personal och utrustning. Kostnads och besparingsanalys. Typ av gods; Pappersrullar, pappersmassa och kartong på pallar, 20/40 fots container.

 

2015 - Äppelriket - Kivik

Förstudie och analys av lagerlogistik och lagringsbehov. Rekommendationer angående lagerlayout, utrustning, processer och WMS (Warehouse Management System). Typ av gods; Pallar med livsmedel.

 

2014–2015 - Alfa Laval - Lund

Förstudie täckandes hela “site”-logistiken. Kostnads- och besparingsanalys för en möjlig investering i ett nytt centralt lager för komponenter samt omlokalisering av på siten existerande produktions- och logistikenheter. Typ av gods: Rå- och insatsmaterial till produktion av plattvärmeväxlare med och utan pallar såväl som hela plattvärmeväxlare.

2014 - IKEA Industry - Älmhult

Test och verifiering av nytt materialflöde och utrustning i produktion / packning med 3D flödessimulering. Typ av gods; Insatsmaterial för möbelproduktion med och utan pallar.

 

 

2013–2014 - Bona - Malmö / Limburg Tyskland

Lagerdiagnos med konkreta förbättringsförslag angående lagerlayout, -processer, -systemstöd och -utrustning. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med produkter för underhåll av golv.

 

 

2013–2014 - Thule Group AB - Malmö / Huta Polen

Analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering av ny lagerbyggnad, placering av byggnad på tomt, samt design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. Utvärdering av lösningsförslag med 3D flödessimulering. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med lastutrustning för bilar. Thule Group investerade 65 miljoner SEK i den nya 10 000 kvm stora distributionscentralen som driftsattes 2015-01-26.

 

 

2013–2014 - FMV - Arboga

Analys av påverkan på lagerlogistiken från ökad centralisering med konkreta förslag för ökad effektivitet i lagerlayout, materialflöde och automationsutrustning. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med all slags försvarsutrustning.

 

 

2013 - Yamaha Motor Scandinavia AB - Stockholm

Kartläggning och modellering av lagerprocesser. Analys av verksamhetsdata med förbättringsförslag rörande processer och layout. Typ av gods; Tillbehör till rekreations motorfordon med och utan pall.

 

 

2012–2013 - Dole / SABA Frukt & Grönt AB - Helsingborg

Lagerdiagnos med konkreta förbättringsförslag angående lagerlayout, -processer, -systemstöd och -utrustning. Typ av gods; Pallar med kartonger fyllda med grönsaker och frukt.

 

 

2012 - Gullbergs Kontorscenter AB - Ängelholm

Mindre WMS säljstöd uppdrag. Lageranalys med WMS ROI kalkyl. (Jag utarbetade ett ROI kalkylark i Excel som Consafe Logistics sedan dess använt många gånger i deras säljarbete.)

 

 

2011–2012 - Hisab Joker Company AB - Varberg

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering av ny lagerbyggnad, placering av byggnad på tomt och design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. 3D modellering av lagerbyggnad och -layout. Typ av gods; Pallar och lådor med skämt, hembryggeri- och maskeradartiklar. Det 5 000 kvm stora lagret byggdes 2012 och driftsattes i januari 2013.

 

 

2011 - Grene Sverige AB - Eslöv

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering av lagerutbyggnad, placering av byggnad på tomt samt design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. Utvärdering av lösningsförslags resursbehov med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med utrustning till lantbruk. Layout, processer och utrustning ändrades och utbyggnaden driftsattes under våren 2012.

 

 

2010–2011 - DS Smith (former SCA) Packaging Sweden AB - Värnamo

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering av lagerutbyggnad, placering av byggnad på tomt samt design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. Utvärdering av alternativa lösningsförslag och deras resursbehov med 3D flödessimulering. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med kartong. Förändringar i layout, processer och utrustning genomfördes och utbyggnaden om 3 500 kvm byggdes 2012.

 

 

2010–2011 - Rema 1000 - Narvik och Trondheim i Norge

Dimensionering och design av layouter till lager i båda orterna med materialflöde, processer och utrustning. Utvärdering av alternative lösningar med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med dagligvaror. Investeringar och förändringar har genomförts enligt resultaten i projektet.

 

 

2010 - Hitachi Power Verktyg Norge AS - Lilleström i Norge

Mindre WMS säljstöd uppdrag. Lageranalys med WMS ROI kalkyl.

 

 

2009–2010 - Saab Microwave Systems AB - Göteborg

Kartläggning och modellering av lagerprocesser. Framtagning av WMS kravspecifikation för RFQ. Typ av gods; Pallar och lådor med insatsmaterial för tillverkning av finelektronik.

 

 

2009 - COOP Fakta Central East - Köpenhamn i Danmark

Kartläggning och 3D ritning av lagerlayout med lagerplatsbenämningar innan WMS projekt. Typ av gods; Pallar med dagligvaror.

 

 

2009 - Fagerhult - Fagerhult och Bollebygd

Analys av lagerlogistik med kartläggning och modellering av processer som förberedelse innan WMS projekt. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med lamparmaturer.

 

 

2009 - Skånemejerier - Malmö

Kartläggning och modellering av lagerprocesser. Lageranalys med WMS ROI kalkyl. Typ av gods; Pallar och vagnar med mejeriprodukter.

 

 

2009 - Wulff (former Strålfors) Supplies AB - Ljungby

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering av ny lagerbyggnad, placering av byggnad på tomt och design av lagerlayout med materialflöde, processer och utrustning. 3D visualisering av lösningsförslag. Typ av gods; Pallar och lådor med kontorstillbehör. Lagret byggdes utifrån projektets resultat och kan ses från E4 vid Ljungby.

 

 

2008–2009 - Runsvengruppen (Ö&B) - Skänninge

Analys av lagringsbehov, passande gods för och design av layout i ny lagerutbyggnad. Utvärdering av layout med AGV- kontra rullbanelösning med 3D flödessimulering. Typ av gods; Dagligvaror. Kunden har genomfört förändringar och investeringar enligt projektets resultat och rekommendationer.

 

 

2008 - SCA Hygiene Products - Mannheim i Tyskland

Förstudie med förslag på ökad effektivitet i orderplockningen genom ändringar i processer och lagerlayout. Typ av gods; Pallar med pappersartiklar.

 

 

2008 - Habo Gruppen AB - Habo

Förstudie med analys och design av utökad lagringskapacitet i befintlig lagerlayout. Kartläggning och modellering av processer med förslag för ökad effektivitet i materialflödet. Typ av gods; Pallar med byggbeslag och -tillbehör.

 

 

2008 - Hilding AB - Hästveda

Förstudie med analys av lagringsbehov och design av ny lagerlayout. Processkartläggning och WMS kravspecifikation på övergripande nivå. Typ av gods; Sängar och pallar med insatsmaterial.

 

 

2008 - Thomée Gruppen AB - Malmö

Förstudie med analys av lagringsbehov för eventuell framtida ny lagerlösning. Typ av gods; Pallar med byggbeslag och -tillbehör.

 

 

2008 - DS Smith (former SCA) Packaging Sweden AB - Mariestad

Fortsättningsprojekt. Konsekvensanalys av ökat materialflöde genom lagerlayout med hjälp av 3D flödessimulering.

 

 

2008 - Alcro-Beckers AB - Nykvarn

Mindre projekt. Agerade rådgivare åt kundens projektledare i deras projekt för ökad effektivitet samt utförde kartläggning och modellering av deras lagerprocesser. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med färgburkar i olika storlekar.

 

 

2007–2008 - DS Smith (former SCA) Packaging Sweden AB - Mariestad

Förstudie med analys av lagringsbehov efter en eventuell sammanslagning av två existerande lager. Dimensionering och design av ett nytt centrallager inklusive layout med materialflöde, processer, utrustning och investeringbehov. Utvärdering och jämförelse av semiautomatisk lösning med pallkranar och manuell lösning med hjälp av 3D flödessimulering. Typ av gods; Huvudsakligen pallar med kartongskivor. Kunden använde det framtagna beslutsunderlaget i en intern investeringsbedömning och beslutade att inte bygga centrallagret.

 

 

2007 - Rema 1000 - Langhus/Ski i Norge

Förstudie med konkreta förbättringsförslag för lagerlayout, materialflöde, processer och utrustning. Utvärdering av förslagens effekt på effektivitet och resursbehov med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med dagligvaror.

 

 

2007 - AGE Kontor & Data - Sollentuna

Mindre uppdrag. Agerade rådgivare och bollplank till kundens logistikchef under deras lagerlayoutprojekt.

 

 

2007 - Volvo Bussar AB - Borås

Mindre uppdrag. Uppföljningsstudie på Astro WMS installation.

 

 

2006–2007 - Expert Sweden AB - Linköping

Kunden planerade flytta sin lagerverksamhet från Linköping till Norrköping. Förstudie med analys av lagringsbehov. Design av lagerlayout i existerande lagerbyggnad med materialflöden, processer och utrustning. Utvärdering av körisk och resursbehov i lösningsförslag med 3D flödessimulering. Typ av gods; Huvudsakligen elektroniska konsumtionsvaror med och utan pall. Kunden byggde upp lagerlayouten utifrån resultaten i projektet.

 

 

2006–2007 - Atea Logistics AB - Växjö

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Design av lagerlayout i befintlig lagerbyggnad med materialflöden, processer och utrustning. Utvärdering av körisk och resursbehov i lösningsförslaget med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med datorkomponenter och -tillbehör.

 

 

2006 - Akzo Nobel Bygglim AB (former Deco International) - Kristinehamn

Design av lösning för transport av färdiggods från produktion till lager. Analys och utvärdering av olika AGV och manuella transportlösningar med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med limburkar i olika storlekar.

 

 

2005–2006 - Hästens Sängar AB - Köping

Projektledare i en förstudie för implementering av Astro WMS.

 

 

2005 - Lyckeby Culinar AB - Fjälkinge

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Dimensionering och design av lagerutbyggnad med layout, materialflöden, processer och utrustning. Utvärdering av lösningsförslag med 3D flödessimulering. Typ av gods; Pallar med kryddor och matlagningsingredienser.

 

 

2005 - Peter M. Kolderup AS (Tilbords) - Bergen i Norge

Projektledare i förstudie för implementering av Astro WMS.

 

 

2005 - Hilding AB - Hästveda

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Design av layoutförändringar i befintlig lagerbyggnad med materialflöden, processer och utrustning. 3D visualisering av layout. Typ av gods; Sängar och pallar med insatsmaterial.

 

 

2005 - Scapa Bedding AB - Rydaholm

Förstudie med analys och beräkning av lagringsbehov. Design av layoutförändringar i befintlig lagerbyggnad med materialflöden, processer och utrustning. 3D visualisering av layout. Typ av gods; Sängar och pallar med insatsmaterial.

bottom of page