top of page
Sammanfattning

Vi hjälper våra kunder genom att med hjälp av dynamisk flödessimulering besvara komplexa frågeställningar i deras internlogistik. Genom att simulera kunders befintliga eller planerade verksamheter kan vi få fram svar på en rad relevanta frågor som t ex:

- Hur stor flödesökning klarar befintlig lösning innan problem uppstår?

- Kommer kapaciteten att räcka i den tilltänkta nya lösningen?

- Hur stor bemanning och utrustningspark behövs om vi genomför denna förändring?

- Vi väljer mellan 2 olika layouter, vilken blir mest kostnadseffektiv?

- Riskerar vi köbildning om vi genomför denna förändring?

Vi är mycket måna om att skapa modeller vars logik motsvarar verkligheten i den omfattning som krävs och att så rätt indata som möjligt används. Svaren och underlagen vi då får fram är betydligt mer rättvisande än de från enklare statiska beräkningar. Med mer tillförlitliga underlag kan kunderna känna sig tryggare i deras fortsatta förändringsarbete eller beslutsfattande.

Vi simulerar enskild materialhanteringsutrustning till mindre system och ända upp till stora kompletta anläggningar, allt utifrån kundens behov.

Exempel på kunder:

- Företag som bedriver lager- och/eller produktionsverksamhet.

- Leverantörer av materialhanterings- och/eller automationsutrustning.

- Fastighetsägare som hyr ut lokaler för lager- eller produktionsverksamhet.

- Andra konsultbolag som inte själva utför dessa tjänster.

Exempel på tillämpningar:

- Som underlag vid investeringsbeslut:

1) För analys av kapacitets- och resursbehov, körisk, funktion samt kostnad.
 

2) För att på förhand se och testa ny utrustning i en modell av kundens befintliga miljö.

3) Tydlig visuell kommunikation internt och mellan intressenter - undviker missförstånd.

​​Korta exempelfilmer

För att ni ska få en uppfattning om vi kan modellera och simulera just Er utrustning och logik har vi skapat ett antal korta filmer med exempel. Givetvis går de olika utrustningarna att bygga ihop och kombinera i större system.

Fler filmer kommer att läggas upp. Besök hemsidan då och då för uppdateringar, prenumerera på vår YouTube kanal eller kontakta oss om ni saknar någon utrustning bland filmerna.

Exempelfilmer

Sim Logistics Example Videos

Sim Logistics Example Videos
Sim Logistics - Flow Simulation of a Manual Warehouse - Full Pallet Handling

Sim Logistics - Flow Simulation of a Manual Warehouse - Full Pallet Handling

02:23
Spela video
Sim Logistics - Flow simulation of ASRS

Sim Logistics - Flow simulation of ASRS

01:16
Spela video
Sim Logistics reference video - GKN ePowertrain

Sim Logistics reference video - GKN ePowertrain

02:26
Spela video
Sim Logistics - Simulation of AGV Systems

Sim Logistics - Simulation of AGV Systems

01:32
Spela video
Sim Logistics on Facebook - Cover page video

Sim Logistics on Facebook - Cover page video

01:30
Spela video
Sim Logistics customer project - Thule Group

Sim Logistics customer project - Thule Group

01:29
Spela video

​​​Ring +46 761 618384 eller maila info@simlogistics.se

för mer information om hur vi kan hjälpa er med bättre beslutsunderlag och effektivare internlogistik genom flödessimulering!

 

Nedan följer en utförlig beskrivning av tjänsten med exempel på vad som kan ingå,

för de som vill veta mera.

Inledning

Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord. Bilder från olika håll eller animering av en 3D-modell av ett nytt lager, automationssystem eller förändrad layout säger så mycket mer än beskrivning i text eller en 2D-ritning. Höjddimensionen framträder och tydliggör hur ett förslag eller förändring kommer gestalta sig. Något som 2D ritningar av naturliga skäl inte får fram på samma sätt.

Sim Logistics - GKN ePowertrain - Flödessimulering av kranlager.

Detta är en av anledningarna till varför Sim Logistics arbetar med 3D visualiserings- och simuleringsverktyg vid design av lager och layout.

En annan anledning är att det är otroligt smidigt att arbeta med objektbaserad 3D modellering i designfasen. Genom att lägga till eller dra ifrån olika objekt som materialhanteringsutrusning och lagerinredning kan nya idéer och dess fysiska innebörd snabbt visualiseras och testas.

En tredje anledning är att lösningsförslag ofta behöver verifieras genom simulering för att säkerställa tänkt funktion och kapacitet. I simuleringsprogrammen som Sim Logistics använder skapas modellerna direkt 3 dimensionellt. Detta gör att en modell i ett och samma program först kan användas för att enbart visualisera eller animera en idé för att därefter användas för att testa samma idé genom avancerad simulering. Om syftet istället är simulering från början fås tydlig och förklarande 3D visualisering "på köpet" i ett och samma projekt.

 

Visualisering, animering och simulering i samma program

Sim Logistics använder sig av det beprövade simuleringsprogrammet C-WIS Design för visualisering och simulering av lager vid i huvudsak manuell hantering och förflyttning av gods med endast mindre inslag av automationsutrustning. Med detta program bygger man förhållandevis snabbt upp en modell av ett lager och det lämpar sig mycket väl för analys av resursbehov i form av bemanning och utrustning samt risk för flaskhalsar.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Vy från 3D flödessimulering av lagerlokal inklusive gårdstrafik.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Vy från 3D flödessimulering av lagerverksamhet.

Innebär ett lösningsförslag ett större inslag av automationsutrustning använder vi oss istället av Demo3D. Detta världsledande program lämpar sig mycket väl för imponerande avancerad visualisering, animering och simulering av materialhanterings- och automationsutrustning inom lager och produktion.

Logistikkonsult - Sim Logistics - 3D flödessimulering av system för lavplockning med robot.
Logistikkonsult - Sim Logistics - 3D flödessimulering av orderplockning från flowracks plockfasad till rullband.
Logistikkonsult - Sim Logistics - 3D flödessimulering av baggagehanteringssystem på flygplats.
Logistikkonsult - Sim Logistics - 3D flödessimulering av sortering och plockning av kartonggods med portalrobot.
Process vid simulering

Lagerfysik

Processen med att få fram träffsäkra och värdeadderande resultat från en simuleringsmodell börjar med att lösningsförslagets fysik som t ex pallställ, rullbanor, pallkranar etc. noggrant och skalenligt byggs upp i modellen.

Är det en befintlig lösning som ska simuleras finns ofta ritningar att tillgå och som ibland kan importeras till programmen för att säkerställa objektens korrekta placering. Är det en helt ny lösning som skapas och ska simuleras görs ofta detta moment i designdelen då simuleringsprogrammen med fördel används som modelleringsprogram för att "mejsla fram" ett förslag.

 

Godsflöde och logik

När fysiken är på plats kan lösningens tänkta godsflöde och logik läggas till. Arbetsprocesser och aktiviteter som i tillräckligt stor utsträckning (för relevanta och rättvisande resultat) efterliknar den befintliga eller tänkta verkligheten byggs in i modellen.


Tester

När samtliga godsflöden, processer och aktiviteter är inlagda i modellen kan testerna ta vid. Modellerna körs igenom (simuleras) och studeras samtidigt visuellt för att eventuella fel i godsflöde och logik ska upptäckas. Resultaten i rapporterna som fås efter genomförd simulering studeras likaså noggrant för att bedöma deras rimlighet.

 

Vid simulering av en befintlig lösning finns fördelen att resultaten kan verifieras mot känd data från verkligheten. För nya lösningar finns inte denna möjlighet utan här får istället den visuella kontrollen och rimlighetsbedömningen göras än mer ingående. När modellen bedöms som tillräckligt färdig kan den simuleras för slutliga resultat.

Indata

För att lyckas med simulering och få relevanta och rättvisande resultat krävs stor noggrannhet under byggandet av modellen samt korrekt indata. Exempel på data som behövs vid dynamisk simulering av en lagerlogistisk modell är:

- Ritning (vid befintlig lösning) för korrekta mått och placering i layout.

- Tekniska specifikationer för manuell och automatiserad materialhanteringsutrustning som t ex kör-, lyfthastigheter, acceleration och processtider.

- Skiftgång med arbets- och paustider för personal.

- Ungefärlig administrativ- och personlig tid d v s overksam tid för personal.

- Antal laster och frekvens samt deras förändring över tid för samtliga godsflöden till, från och genom lagret eller produktionslinan.

- Antal order, orderrader och rundor vid orderplockning av gods.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Exempel på indata till analys och flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - CAD ritning som får exemplifiera indata till flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Exempel på godsflöde som använts som indata till flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Exempel på indata till flödessimulering.
Exempel på resultat

Exempel på resultat från de simuleringsprogram som Sim Logistics använder:

- Visuell iakttagelse av troligt händelseförlopp, bildas t ex köer.

- Tidsåtgång för utförande av angivna arbetsuppgifter ger totalt resursbehov i form av bemanning och hanteringsutrustning.

- Flaskhalsanalys där truckgångar med hög körfrekvens och hög ackumulerad kötid markeras av programmet.

- Genomloppstid för transport av last från punkt A till B i automationssystem.

- Körsträcka och total hanteringstid för orderrad och order.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Exempel på detaljerat resultat från flödessimulering visandes fördelning av arbetstid, resursutnyttjande och kötid.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Skiss över lagerlokal och layout med markerad körfrekvens efter genomförd flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Visuell kontroll av körisk på bansystem under 3D flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Visuell kontroll av körisk på bansystem under pågående 3D flödessimulering.
Logistikkonsult - Sim Logistics - Exempel på resultat från flödessimulering i form av resursbehov för utförande av lagerarbete.
bottom of page